KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
 

OPSCHORTENDE VOORWAARDE
________________________________________________________________


 Deze verkoop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de bank 
  ......................................................, uiterlijk op ..............................................., van een 
 lening of kredietopening ten bedrage van ..........................................................................
 ten gunste van de KOPER, tegen het gebruikelijke marktpercentage.

 De KOPER verbindt zich ertoe de lening / kredietopening binnen een termijn van acht dagen vanaf
 het opstellen van onderhavig document aan te vragen bij de door hem gekozen instelling.

 Indien de VERKOPER uiterlijk op het einde van de hierboven bepaalde termijn kennis krijgt van de
 met redenen omklede weigering van de lening / kredietopening, dan wordt de voorwaarde geacht
 niet te zijn vervuld en wordt deze verkoop geacht nooit te hebben bestaan.

 Hetzelfde geldt indien de KOPER nalaat kennis te geven van de weigering van lening /
 kredietopening binnen de termijn. In dit geval echter is de KOPER aan de VERKOPER, bij wijze van 
 vergoeding voor tijdelijke onbeschikbaarheid van het goed, 0,5 van de overeengekomen prijs 
 verschuldigd per volledige dag tussen de datum van deze overeenkomst en het ogenblik waarop de 
 termijn verstrijkt.

 De voorwaarde wordt geacht volledig te zijn vervuld indien de KOPER nalaat de VERKOPER kennis
 te geven van de aanvaarding door de bank binnen de voorziene termijnen.

 Indien de voorwaarde niet wordt vervuld, worden de bedragen die de KOPER om welke reden ook
 heeft gestort en die eventueel interest hebben voortgebracht aan hem terugbetaald, na aftrek
 van de notariskosten die werden opgelopen op initiatief van de KOPER en van de vergoeding die 
 eventueel is verschuldigd wegens het gebrek aan kennisgeving van de weigering van lening / 
 kredietopening .

 Gedaan te .................................................., op ........................................................,
 in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn die een afzonderlijk belang hebben, waarbij elke
 partij erkent haar exemplaar te hebben ontvangen.
 
 

 DE KOPER                                                                                            DE VERKOPER