KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
PARTICULIEREN TEGENOVER BOUW EN RENOVATIE
________________________________________________________________
 

De bouwsector is zeker een sector waar de geschillen zo spoedig mogelijk zouden moeten worden opgelost, omdat hij hetzij het hart van het privéleven, hetzij het beroepsleven betreft.

De arbitrage (zie het hieronder aanbevolen arbitragebeding) is de ideale oplossingsprocedure voor de geschillen terzake.

Heel vaak maakt het minste bouwprobleem de levenskwaliteit zuur of vergroot zijn onaangenaamheden.

Omgekeerd dienen de aannemers in staat te zijn om een gezond beheer van hun activiteiten voort te zetten.

De aannemingscontracten betreffende de bouw en de renovatie van onroerende goederen stemmen overeen met een aanzienlijk deel van de geschillen op burgerlijk
en handelsgebied.

Thans kunnen de geschillen terzake maanden of jaren qua procedure duren vóór de staatsrechtbanken, onverminderd de rechtsmiddelen waarvan men vaak het einde
niet ziet.

In dit opzicht ziet men vaak een eenvoudig bouwwerk dat geacht wordt te worden uitgevoerd in enkele weken, of zelfs in één of meer dagen, jaren duren voordat zijn gebeurlijke geschillenaspecten opgelost worden.

Intussen loopt men het risico dat de schade en de nadelen in omvang toenemen, ongeacht de verantwoordelijkheden, en de samenhangende projecten of verbinte-
nissen geblokkeerd worden.

Anderzijds is de globale prijs van de rechtsvorderingen zeer hoog.

De gerechtsexpertisen zijn doorgaans zeer kostbaar, en het opstellen alsmede de overmaking van de verslagen duren maanden alvorens aan hun geadresseerden toe
te komen.

De arbitrage laat toe in beginsel de geschillen in enkele weken op te lossen, zelfs indien expertisen gehouden worden, onder andere, omdat de scheidsrechter het 
dossier kent alvorens zelfs de eerste terechtzitting.

Natuurlijk moet de scheidsrechter, die doorgaans dezelfde bevoegdheden heeft als een rechter, het advies van deskundigen inwinnen in functie van de aard van de werkzaamheden of het materiaal.

Maar hij zorgt ervoor dat de verslagen opgemaakt worden door vakmensen die werken volgens hun normale gebruikelijke tarifering, en binnen zeer korte termijnen overhandigd worden.

De praktijk strekt ertoe te bewijzen dat de aannemers en ambachtslui hoe langer hoe meer arbitrage aanvaarden voor zover zij beseffen dat de klanten vastbesloten
is om niet meer te onderhandelen met personen die zich uit principe verschuilen achter de onzekerheden en termijnen van de rechtsvorderingen, en dat iedereen het recht heeft spoedig te weten welke zijn zijn rechten of zijn fouten.

Er wordt dus aanbevolen het volgende arbitragebeding te vermelden in het bestek, het lastenkohier of ieder akkoord dat voorafgaat aan de overwogen 
of besliste werkzaamheden :

« Ieder geschil betreffende deze overeenkomst (aannemingscontract, bestek, lastenkohier) en al zijn gevolgen wordt uitsluitend gebracht vóór de 
Voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling, vzw, lic. rechten (tel.: 02.511.39.90 - fax: 02.513.63.29 - e-mail: info@arbitrage-mediation.be -
website: www.arbitrage-mediation.be)
of, bij verhindering, vóór de Ondervoorzitter of iedere andere door hen onder de andere leden van de Kamer aangestelde arbiter.
De partijen
verwijzen onherroepelijk naar de wet en het reglement van de Kamer wat de procedure betreft, alsmede de kosten en uitgaven. »