KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van
de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding
VOORBEELDDOCUMENT :

VERZOEK OM ARBITRAGE
________________________________________________________________


Gegevens 
van de eiser
Kamer van Arbitrage en Bemiddeling
Lindestraat, 98
1030 Brussel

Plaats en datum

Geachte meneer de Voorzitter, 
 

Betreft : Naam van de eiser / Naam van de verweerder
             Referentie :

Hierbij zou ik u willen verzoeken om de arbitrage van een dossier aangaande mijzelf 
en (naam van de verweerder).

Het gaat om: (korte aanduiding: huurcontract, verkoopcontract, dienstcontract, 
leveringscontract, enz).

Dit zijn mijn gegevens: Achternaam, voornaam (of firmanaam), adres en 
telefonnummer / fax / e-mail

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de wederpartij uw procedurereglement te doen 
toekoemen.

De gegevens van de wederpartij zijn: Achternaam, voornam (of firmanaam), adres
en telefoonnumer.

(Indien van toepassing) Van nu af aan sta ik erop u mede te delen dat ik niet wens
de procedureregeling van de Kamer te wijzigen. 

Bij deze brief treft u een copie aan van het schrijven dat ik aan de wederpartij richt 
en waarin ik kond doe van mij besluit om een arbitrage op te starten.

(Indien van toepassing) Graag zou ik u willen vragen het dossier met spoed in 
behandeling te nemen, aangezien (korte toelichting).

Hoogachtend, enz.
 
 
 

ACHTERNAAM, Voornaam + Handtekening