KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

VERTEGENWOORDIGING VAN DE PARTIJEN
________________________________________________________________

Het mechanisme inzake vertegenwoordiging van de partijen getuigt van de soepelheid van de arbitrageprocedure.

De partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een persoon die ze zelf kiezen (in het bezit van een schriftelijke volmacht in geval van vertegenwoordiging, tenzij de vertegenwoordiger een advocaat is), onverminderd de mogelijkheid voor de arbiter om de partijen desgevallend te bevelen in persoon te verschijnen indien dit noodzakelijk wordt geacht (dit is echter een uitzonderlijke maatregel).

In principe kan een familielid of iemand die met een partij een beroeps- of andere relatie heeft een partij dus op geldige wijze vertegenwoordigen in het kader van de procedure.

Dit gezegd zijnde blijkt uit de praktijk dat heel wat rechtzoekenden een beroep wensen te doen op de diensten van een advocaat, des te meer daar aan de partij die in het gelijk wordt gesteld, op een met cijfers gestaafd verzoek, een rechtsplegingsvergoeding kan worden toegekend.

_____________________________