KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van
de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

VOORBEELDDOCUMENT :

KENNISGEVING AAN DE WEDERPARTIJ VAN HET VERZOEK OM ARBITRAGE
________________________________________________________________


Gegevens 
van de eiser
Achternaam en
Gegevens van de verweerder

Plaats en datum


 

Geachte heer,
 

Betreft : Naam van de eiser / Naam van de verweerder
             Referentie:
 

In het kader van het tussen ons gerezen geschil doe ik u hierbij een copie geworden van het schrijven dat ik richt aan de Voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling en waarin ik een aanvraag doe om arbitrage.

(Indien van toepassing)Van nu af aan sta ik erop u mede te delen dat ik niet wens de procedureregeling van de Kamer te wijzigen. 

(Indien van toepassing) In mijn optiek kan worden volstaan met een korte behandeling.

De Voorzitter van de Kamer ontvangt een copie van dit schrijven.

Hoogachtend, enz.
 
 
 
 
 

ACHTERNAAM, Voornaam + handtekening