KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeere
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

VOORBEELDDOCUMENT :

UNILATERAAL VERZOEK OM EXEQUATUR OP DE ARBITRALE UITSPRAAK
________________________________________________________________


Aan de heer /mevrouw de Rechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ………………………, bevoegd voor het verlenen van het exequatur
van de arbitrale uitspraak in toepassing van artikel 1720 Ger.Wb.

Heeft de eer om u met de meeste hoogachting te verklaren
 

ACHTERNAAM, Voornaam (of firmanaam, met KBO nummer) en adres,

Hebbende als Raadsman Meester (Naam), advocaat te (adres),
 

Dat hij (of zij) u bij deze verzoekt om het exequatur op de arbitrale uitspraak die is gewezen op (datum), door de Heer (Achternaam en Voornaam van de Arbiter) van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw, Lindestraat, 98, 1030 Brussel, aangaande hemzelf (of haarzelf) en de Heer + beroep + adres (of Firmanaam + adres hoodkantoor).

Dat voornoemde uitspraak op .../.../... is neergelegd bij de civiele Griffie van de Rechtbank ven Eerste Aanleg te .......................................................................
 

OP DEZE GRONDEN
 

Verzoekt de aanvrager u, Meneer /Mevrouw de Rechter, om het exequatur op de gegeven arbitrale uitspraak.

EN U ZULT RECHT DOEN
 
 

(Plaats en datum)

Voor de Aanvrager, zijn Raadsman,
Achternaam, Voornaam en handtekening van de Raadsman.
 

Bijlagen: : Copie van de arbitrale uitspraak 
   Copie van de arbitrageclausule of copie van het contract met de arbitrageclausule.
   Copie van de kennisgeving aan de verwerende partij van de uitspraak.
   Bewijs van neerlegging van de uistpraak ter Griffie (ontvangstbewijs).