KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

HANDELSVENOOTSCHAPPEN - VZW
________________________________________________________________

Geschillen van handelsvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk 
kunnen betrekking hebben op verschillende zaken, zoals het innen van 
schuldvorderingen, leveringen, het intern beheer en de onderlinge betrekkingen tussen 
de leden of aandeelhouders.

Voor deze geschillen kan door middel van arbitrage een oplossing worden gevonden 
(en dit wordt sterk aanbevolen om erger te voorkomen).

Hoeveel vennootschappen en verenigingen stellen immers niet vast dat de termijnen, 
wisselvalligheden en de ontradende aard van beroepen in het kader van gewone 
gerechtelijke procedures hun werking ernstig verstoren, op het gebied van thesaurie, 
beleggingen en beslissingen?

Via een arbitrageprocedure krijgt men snel zekerheid over deze aangelegenheden, 
die definitief kunnen worden opgelost binnen een tijdsspanne van niet meer dan 
enkele weken (zie de termijnen in de arbitrageprocedure).

Een ander kenmerk van arbitrage is dat vennootschappen en verenigingen vaak 
zelf hun belangen verdedigen. Ze stellen daartoe een directie- of personeelslid aan
dat perfect op de hoogte is van de voorschriften en problemen. Op die manier
moeten ze geen beroep doen op een externe deskundige 
(zie de vertegenwoordiging van de partijen).

Het aspect ‘preventie’ zorgt voor het grote succes van arbitrage:
De aanwezigheid alleen van een arbitrageclausule, die de behandeling van geschillen 
toekent aan een arbitragegerecht dat snel en doeltreffend werkt krachtens een
reeds bestaand reglement, maakt het in de meeste gevallen mogelijk een geschil 
op te lossen op het ogenblik waarop het ontstaat, zonder dat het noodzakelijk is
een rechtszaak te beginnen of voort te zetten.

Bijgevolg verdient het aanbeveling de volgende twee arbitrageclausules op te nemen in diverse documenten:

1. Arbitrageclausule voor de betrekkingen met klanten en leveranciers
(invoegen in bestelbonnen, contracten en algemene voorwaarden - 
zie arbitrageclausule en plaats van vermelding)

Elk geschil betreffende deze overeenkomst of ieder gevolg wordt beslecht
door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling (www.arbitrage-mediation.be),
in overeenstemming met haar reglement.

2. Arbitrageclausule voor interne betrekkingen (beheer, vennoten...)
(invoegen in de statuten wanneer ze worden opgesteld of gewijzigd):

Ieder geschil betreffende de statuten, hun uitvoering, hun interpretatie, de
in uitvoering genomen beslissingen, het bestuur van en het toezicht over de 
vennootschap (of de vereniging), de handelingen over het algemeen van de 
organen en haar naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt
aangestelde leden, iedere kwestie aangaande de ontbinding van de 
vennootschap (of de vereniging), ieder geschil dat de vennoten tegen één of 
meer onder hen stelt, worden beslecht door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling
(
www.arbitrage-mediation.be), in overeenstemming met haar reglement.