KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

ARBITRAGECLAUSULE - PLAATS VAN VERMELDING
________________________________________________________________
 
 

1. GEWONE ARBITRAGECLAUSULE CONTRACTEN

(huurovereenkomsten, verkopen, opdrachten, privatief beheer, syndicus-overeenkomst, dienstverlening, aannemingen, verkoopbeloften (koopopties), koopbeloften (verkoopopties)…)

(wat de verkoop van onroerende goederen betreft, heeft de inhoud van de voorlopige koopakte – of bij gebrek van het aanvaarde bod tot aankoop – in de betrekkingen Verkoper-Koper de overhand op de inhoud van de door de notaris opgemaakte authentieke akte, daar de authentieke akte ten doel heeft de vroeger gesloten verkoop aan derden tegenstelbaar te maken)

Ieder geschil betreffende deze overeenkomst of ieder gevolg wordt door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw gearbitreerd
(
www.arbitrage-mediation.be) in overeenstemming met haar procedurereglement.

 

2. ARBITRAGECLAUSULE EENZIJDIGE VERBINTENIS

(Bod tot aankoop, huurovereenkomst, verkoop, dienstverlening, aannemingen…)

Elk geschil betreffende deze verbintenis en alle gevolgen ervan wordt door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw gearbitreerd
(
www.arbitrage-mediation.be) in overeenstemming met haar procedurereglement.
   

 
3. ARBITRAGECLAUSULE VENNOOTSCHAPPEN & VZW

Dient te worden opgenomen in de statuten 

Ieder geschil betreffende de statuten, hun uitvoering, hun interpretatie, de in uitvoering genomen beslissingen, het bestuur van en het toezicht over de vennootschap (of de vereniging), de handelingen over het algemeen van de organen en haar naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt aangestelde leden, iedere kwestie aangaande de ontbinding van de vennootschap (of de vereniging), ieder geschil dat de vennoten tegen één of  meer onder hen stelt, worden door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw gearbitreerd (www.arbitrage-mediation.be) in overeenstemming met haar procedurereglement.
  

4.  ARBITRAGECLAUSULE OVEREENKOMSTEN VAN ECHTSCHEIDING BIJ WEDERZIJDSE TOESTEMMING

(Arbitrage wordt wettelijk toegelaten in al de erin bevatte geld- en vermogenskwesties)

Ieder geschil betreffende de vermogensluiken van deze overeenkomsten en al hun gevolgen  wordt door de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw gearbitreerd (www.arbitrage-mediation.be) in overeenstemming met haar procedurereglement.
 

De arbitrageclausule staat doorgaans vermeld aan het einde van een gerechtelijke akte, voor de handtekening van de partijen.

Indien de arbitrageclausule deel uitmaakt van de algemene voorwaarden van een bestelbon, een bestek of een contract, dient vlak voor de handtekening uitdrukkelijk naar de clausule te worden terugwezen.
Zo kan het volgende worden vermeld: "de aan ommezijde (of hieronder) staande algemene voorwaarden maken noodzakelijk deel uit van de overeenkomst".

___________________________