KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- Detwistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

DE LEDEN VAN DE KAMER: ARBITERS EN BEMIDDELAARS
________________________________________________________________

 

Om redenen van efficiëntie en professionalisme zijn alle leden van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling juristen.
Ze hebben een uiteenlopende achtergrond – consulenten, notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten –, zodat
hun inzichten en ervaring elkaar kunnen aanvullen.

De materies die ze behandelen, weerspiegelen zowel wettelijke bepalingen tot regeling van arbitrage en bemiddeling
als hun beroepsmatige bevoegdheden.

Komen in aanmerking voor behandeling: burgerlijke en commerciële rechtshandelingen (verkoop, huurovereenkomsten,
volmachten, diensten, aannemingen, leveringen, leningen, bewaargeving, promessen, opties...), het recht van
mede-eigendom, intellectuele rechten, het burgerrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, handelspraktijken,
het vennootschapsrecht, het arbeidsrecht enzovoort.

De leden van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun roeping en
geschiktheid om concrete gestalte te geven aan de filosofie en de doelstellingen inzake snelheid, toegankelijkheid en
 humanisme van de Kamer op het vlak van arbitrage en bemiddeling, maar natuurlijk ook op basis van hun bekwaamheid
en hun dynamisme.


 

________________________