KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De Arbiters - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

Voorbeelddocumenten van de procedure

REGLEMENT VAN DE ARBITRAGEPROCEDURE (01/01/2003)
________________________________________________________________

Vooraf

Met uitzondering van de vet gedrukte letters, die altijd verplicht zijn, zal het onderhavige reglement
worden  toegepast indien de partijen geen andere regels van arbitrageprocedure vaststellen binnen
de door de Arbiter gestelde termijn.

Art.1 

Op de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling wordt rechtmatig een beroep gedaan door een of meerdere partijen die een geschil aan de Kamer wensen voor te leggen dat is ontstaan in het
kader van een  rechtsverbintenis  waarin een arbitragebeding voorkomt. De Kamer dient zich onbevoegd te verklaren  indien zij uitsluitend wordt aangezocht om een mening of een advies
uit te brengen. De leden van de Kamer kunnen echter wel, al dan niet afzonderlijk, ingaan op het verzoek van een partij om algemene inlichtingen te verschaffen over de aard en de reglementen
van de Kamer, of over alle aspecten van de gerechtelijke of arbitrale procedure, en zulks
ook tijdens de behandeling van een geschil. De Kamer dient zich onbevoegd te verklaren in
het geval van materies die volgens de wet niet bij haar aanhanging kunnen worden gemaakt.

Art. 2

De arbitrage vindt plaatst in de door de Arbiter in zijn oproepingen aangewezen lokalen.

Art. 3 

Alle initiële corespondentie dient te worden gericht aan de Voorzitter, Kandelaarsstraat, 18,
te 1000 Brussels. De hierop  volgende correspondentie dient te worden gericht aan en zal wettig uitgaan van de Arbiter die met de zaal is belast.

De Voorzitter of, bij verhindering, de vice-Voorzitter, draagt zorg voor de toewijzing van de zaken.

Art. 4 

Een verzoek om arbitrage kan niet worden ingediend dan nadat een der partijen de wederpartij per aangetekend  schrijven of per fax in kennis heeft gesteld, of 
gelijktijdig met deze kennisgeving, van haar voornemen om het geschil aan de Kamer 
voor te leggen.
Bewijs en copie van deze kennisgeving of in voorkomende gevallen van een gezamenlijke
aanvraag dienen  aan het verzoek te worden toegevoegd, zodat de Arbiter de procedure officieel
kan bekrachtingen alvorens de partijen uit te nodigen om binnen een door hem te bepalen termijn
de regels voor deze procedure  op te stellen.

Indien de partijen het niet eens worden over de procedureregels, verzoekt de Arbiter de eisende partij om
hem en de verwerende partij binnen een termijn van twee tot acht dagen (afhankelijk van de mate van
urgentie die door de eiser wordt aangevoerd en door de Arbiter soeverein aan de zaak wordt toegekend)
per aangetekende schrijven of per fax haar verzoek te doen geworden, met toevoeging van een voorgeschiedenis en van bescheiden. Vervolgens wordt de verwerende partij door de Arbiter verzocht
om hem en de eisende partij binnen een termijn van twee tot acht dagen (afhankelijk van de mate van
urgentie die door de  Arbiter soeverein wordt toegekend) per aangetekende schrijven of per fax een
bondige reactie op de inhoud van de door de eisende partij verzonden stukken toe te sturen. 
Hierna roept de Arbiter de partijen per fax of per aangetekende schrijven op (tenzij bijzondere of  deontologische  regels de Arbiter van deze formaliteit vrijwaren) voor een zitting die plaats dient te vinden
binnen twintig  kalenderdagen na constatering van het uiblijven van een overeenstemming tussen de partijen omtrent de procedureregels. Er is pas sprake van het uitblijven van overeenstemming nadat de door de
Arbiter toegekende termijn voor het bereiken van overeenstemming is verstreken.

De taal van de procedure, in principe uitsluitend het Nederlands of het Frans, is de taal waarin het  arbitrageverzoek  is gedaan. Deze taal heeft voorrang op die van het bijgevoegde dossier, ongeacht of
deze geheel  dan wel  gedeelteleijk in een andere taal is opgesteld. Met instemming van de partijen kan de procedure, zij  uitsluitend tijdens de mondelinge gedeelten daarvan, worden afghandeld in een andere taal,
die zowel de partijen  als de Arbiter machtig zijn. De vertaalkosten zullen worden toegevoegd aand de
overige procedurekosten.
Iedere justiciabele mag worden vergezeld door een persoon die als tolk kan dieren voor de taal van de procedure.
De Arbiter wordt geacht de taal van de eisende partij, dat wil zeggen het Frans of het Nederlands, machtig
te zijn.

Art. 5 

De Arbiter, die de orde handhaaft tijdens de zitting, dient elk van de partijen in de gelegenheid te stellen haar rechten te doen gelden en haar middelen voor te dragen. De partijen kunnen in eigen persoon verschijnen of zich  laten vertegenwoordigen door een advocaat of door een gemachtigde
die doet blijken van een schriftelijke, door de Arbiter goedgekeurd bijzondere volmacht.
De partijen kunnen zich bijstaan door een advocaat of door iedere persoon van hun keuze die is toegelaten dor de Arbiter. De partijen kunnen zich niet laten vertegenwoordigen of  bijstaan door
een handelsagent.

De partijen dienen in eigen persoon te verschijnen indien de Arbiter hen daar middels een gewoon schrijven, een  aangetekende schrijven, een fax of een uitspraak toe beveelt. In elke stand van de zaak, en ongeacht de  inhoud van het arbitrageverzoek, beslist de Arbiter soeverein, na de partijen gehoord te hebben, of de zaak aanleiding geeft tot bondige dan wel verdaging behoeft. Behoudens schriftelijke toestemming van de partijen,
op dat moment te geven, dient er geenszins uitwisseling van schriftelijke conclusies plaats te vinden indien de zaak slechts aanleiding geeft tot bondige gesprekken. Ongeacht of er wordt verdaagd of dat er onmiddelijk
een enkele zitting voor pleidooien wordt gehouden (zaak met bondige gesprekken), zal de Arbiter er tijdens
de  zitting op toezien dat iedere partij de gelegenheid krijgt om haar middelen voor te dragen, welke naar
eigen inzicht  mogen worden bepaald. De eventuele schriftelijke conclusies dienen te worden uitgewisseld
en ter beschikking  van de arbiter worden gesteld binnen de door laatstgenoemde vastgestelde termijn, op straffe van toepassing van  artikel 6. Het verzoek en het verweer kunnen in de loop van de gesprekken
worden aangevuld of gewijzigd, en zulks ook in het kader van een zaak met korte gesprekken, op
voorwaarde dat het recht op wederwoord  in acht wordt genomen.

Art. 6 

Indien, behoudens legitieme redenen voor verhindering, een partij die conform de regels is opgeroepen verzuimt te verschijnen of niet binnen de door het reglement of, in voorkomende gevallen, de Arbiter bepaalde termijn haar  middelen voordraagt, kan de Arbiter de zaak in behandeling nemen en een uitspraak doen, tenzij de tegenpartij om verdaging verzoekt. 

In het geval van legitieme verhindering of van verdaging worden de partijen, tenzij deze  vooraf anders zijn overeengekomen, binnen een maand en uiterlijk tien dagen na ontvangst van de reden van verhindering of
na de vastelling van de afwezigheid, per aangetekend schrijven of middels een per fax verstuurde
kennisgeving opnieuw opgeroepen.

Art. 7

Tenzij vooraf met de partijen anders is overeengekomen, dient de Arbiter zijn uitspraak te wijzen en bekend
te maken binnen de 30 dagen na de zitting die krachtens artikel 6 op tegenspraak heeft plaatsgevonden of als zodanig geldt, onverminderd het recht van de Arbiter om naar eigen inzicht tot verdaging te besluiten vanwege de omvang van de zaak en duur van de gesprekken, of vanwege tijdens de procedure noodzakelijk gebleken  verrichtingen als bedoeld in artickel 1696 van het Wetboek (getuigenverhoor, expertise, plaatsopneming,  verschijning in eigen persoon...), of vanwege wanbetaling van de onkosten en de procedurekosten.

Art. 8 

De Arbiter stuurt elk der partijen per aangeteken schrijven een copie van de uitspraak toe. De
oorspronkelijke uitspraak wordt door de Arbiter neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg; hij stelt de partijen  van deze neerlegging in kennis. Tot slot doet hij een copie van de uitspraak toekomen aan de Voorzitter van de Kamer en beheerder van de Archieven.
 

Art. 9 

De kosten van de Arbitrage variëren van 100 tot 5.000 euros, met een beperking tot 1.240 euros
voor geschillen betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaatst
van de huurder, welke kosten afhankelijk zijn van de omvang van de dossiers en geheel ten laste komen van de in het ongelijke gestelds partij, onder voorbehoud van evenredige verdeling wegens ongelijke van beide partijen. De Arbiter kan de partijen verzoeken een voorschot op kosten te storten bij het adiëren of later.

De aan de Arbitrage verbonden onkosten, eveneens  verschuldigd door de partijen, bestaan ondermeer uit de kosten van postzegels, telecommunicatieverbindingen, papier, kennisgevingen, neerleggingen en de kosten die voortvloeien uit voor de procedure noodzakelijk verrichtingen,
zoals plaatsopnemingen. De arbiter kan voorafgaand aan de behandeling van iedere zaak
eveneens een voorschot vragen ter dekking van deze onkosten. Met uitzondering van de
onkosten zal de Kamer op schriftelijk verzoek van een of beide partijen zo mogelijk de
gelegenheid bieden om het verschuldigde bedrag in termijnen te voldoen. Het geldvermogen
van de partijen mag in geen geval als grondslag dienen voor het berekenen van de kosten,
tenzij er kortingen worden verleend. De arbiter kan het houden van de terechtzitting afhankelijk stellen van de betaling van de voorschotten.

Hij kan de bekendmaking en neerlegging van de uitspraak doen afhangen van de betaling van de onkosten. Extrakosten en -uitgaven kunnen door de Arbiter worden gevorderd wanneer een zaak gedeeltelijk of volledig vóór hem opnieuw gebracht wordt op initiatief van een partij, na een provisionele beslissing of een verwijzing naar de rol. Bij schorsing, volledige verwijzing naar de
rol, in voortzetting zetten of dading, na aanhangingmaking bij de Kamer, zijn de voorlopige of definitieve kosten en uitgaven door de eisende partij verschuldigd,afgezien van haar gebeurlijke schikkingen met de tegenpartij wat dit betreft.
Onverminderd de wegens tergende of roekeloze
vordering eventueel toe te kennen vergoedingen, kan de in het ongelijk gestelde partij door de
Scheidsrechter verplicht worden een rechtsplegingsvergoeding aan de tegenpartij te storten, ongeacht
of deze bijgestaan of vertegenwoordigd werd. Deze vergoeding wordt in billijkheid vastgesteld. 

Art. 10 

Voor al hetgeen hierboven niet is bepaaald of door de partijen niet is vastgelegd alvorens hun geschil aan
de Arbiter voor te leggen, zullen de procedureregels mondeling dan wel schriftelijk worden opgesteld
door de Arbiter, hetzij voorafgaand aan de gesprekken, of tijdens de gesprekken, of ter gelegenheid
van elke voor de procedure noodzakelijke verrichting, al naar gelang de omstandigheden.

Met inachtneming van de wet en de algemene beginselen van het recht kan hij de voorgaande regels
wijzigen of aanpassen in geval van noodzaak van een goede rechtsbedeling.

_________________________