KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De Arbiters - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijens
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

Voorbeelddocumenten van de procedure

REGLEMENT VAN DE BEMIDDELINGSPROCEDURE
________________________________________________________________

Art. 1

De Kamer van Arbitrage en Bemiddeling stelt zich ten dienste van partijen die gezamenlijk een rechtsverbintenis zijn aangegaan en ernaar streven overeenstemming te bereiken of trachten te bereiken om een tussen hen gerezen geschil te beslechten of om te voorkomen dat een dergelijk geschil ontstaat.

Art. 2 

Een geschil wordt door de Kamer in behandeling genomen na een verzoek daartoe door de betreffende partijen.
Het verzoek dient vergezeld te gaan door een dossier waarin het onderwerp van het verzoek in het kort uiteen wordt gezet.

Art. 3 

De door de Voorzitter van de Kamer, vice-Voorzitter of partijen zelf aangewezen Bemiddelaar roept de partijen op voor een zitting die uiterljk vijftien kalenderdagen na ontvangst van het verzoek dient plaats te vinden. Het staat de partijen vrij om zelf de plaats van de bijeenkomst te kiezen. Doen ze dit niet, dan wordt deze plaats door de Bemiddelaar aangewezen.

Art. 4 

De met de zaak belaste Bemiddelaar zal de verschillende standpunten zo goed als mogelijk op actieve, ompartijdige  en geduldige wijze en met openheid van geest bijsturen of verzoenen. Hij kan zijn eigen mening te kennen geven, hetzij uit zichzelf, hetzij op voorstel van de partijen, gelet op het in artikel 7 bepaalde

Art. 5

Op verzoek van de partijen kan de Bemiddelaar een eventuele schikking persoonlijk vastleggen in een door alle  betrokkene ondertekend document. In de schikking zelf kan op verzoek van de partijen en op voorstel van de  Bemiddelaar een door de Kamer opgestelde arbitrage clausule worden opgenomen.

Art. 6

De aan Arbitrage verbonden onkosten en procedurekosten zijn eveneens van toepassing op bemiddelingszaken, met dien verstande dat ze altijd worden verdeeld over de partijen. Deze Arbitragekosten variëren van 100 tot  5.000 euros, met een beperking tot 1.240 euros voor geschillen betreffende de huurovereenkomsten met betrekking  tot de hoofdverblijfplaatst van de huurder.
Wanneer de partijen door de Bemiddelaar worden opgeroepen, kan hij hun verzoeken om voorafgaand aan de behandeling van de zaak een voorschot over te maken.
De aan de Bemiddeling verbonden onkosten, eveneens verschuldigd door de partijen, bestaan onder meer  uit de kosten van postzegels, telecommunicatieverbindingen, papier, kennisgevingen, neerleggingen en de kosten  die voortvloeien uit voor de procedure noodzakelijke verrichtingen. De Bemiddelaar kan voorafgaand aan de  behandeling van iedere zaak eveneens een voorschot vragen ter dekking van deze onkosten.
Met uitzondering van de onkosten zal de Bemidelaar op schriftelijk of mondeling verzoek van een of  beide partijen zo mogelijk de gelegenheid bieden om het verschuldigde bedrag in termijnen te voldoen. Het  geldvermogen van de partijen mag in geen geval als grondslag dienen voor het berekenen van de kosten, tenzij er kortingen worden verleend. De Bemiddelaar kan bepalen dat de zitting alleen doorgang vindt indien dit artikel in acht wordt genomen.

Art. 7

Indien de Bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, zal de Bemiddelaar hier schriftelijk vaststelling van doen en vervolgens van dezelfde zaak kennis nemen in de hoedanigheid van Arbiter, op voorwaarde dat er bij de  Kamer een officiele verzoek om arbitrage is ingediend.

Art. 8

De bemiddelingsprocedure vindt uitsluitend doorgang in aanwezigheid van alle betrokken partijen. De aangezochte Bemiddelaar kan op basis van een bekendgemaakte legitieme reden van verhindering en op grond van het verzoek  dat hem daartoe zou zijn gedaan, besluiten om de zaak met 15 dagen of een langere periode op te schorten.

Art. 9 

De partijen kiezen in onderlinge overeenstemming de taal van de procedure en dragen er zorg voor de Bemiddelaar  hiervan op de hoogte te stellen, zodat hij indien nodig op kosten van de partijen de hulp kan inroepen van  een tolk.
 
 

_____________________________