KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De Leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

VOORBEELDDOCUMENT : 

VASTSTELLING VAN DE TERMIJN VOOR DE CONCLUSIES
________________________________________________________________Eiser
Verweerder
Gegevens

Plaats en datum

Geachte heren,
 

Betreft : Eiser / Verweerder
             Ref. van de Kamer
             Ref. van de partijen
 

Volgend op de zitting van (datum) jongstleden, waarbij is gebleken dat in het kader van dit dossier niet kan worden volstaan met een korte behandeling, bevestig ik u hierbij de termijn waarbinnen de conclusies dienen te worden verstrekt en verzonden aan mij kantoor en aan de wederpartij.

De verweerende partij dient haar conclusies binnen vijftien tot dertig dagen te doen toekomen per aangetekende schrijven of per fax.

De eisende partij dient hetzelfde doen met haar conclusies van antwoord binnen vijftien tot dertig dagen.

De verweerende partij dient haar eventuele aanvullende conclusies op te sturen binnen de acht tot vijftien dagen.

De eisende partij dient hetzelfde doen met haar eventuele aanvullende conclusies van antwoord binnen acht tot vijftien dagen.

De eventuele afrondende replieken dienen op dezelfde wijze telkens binnen acht dagen te worden verstuurd.

Tot slot wil ik u hierbij oproepen voor de zitting van (binnen de vijftien dagen na ontvangst door de Arbiter van de laatste conclusies) aanstaande, die zal worden gehouden te (plaats van arbitrage).

Hoogachtend, enz.
 
 
 

DE ARBITER