KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

VOORBEELDDOCUMENT : 

VASTSTELLING VAN DE TERMIJN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE PROCEDUREREGELS
________________________________________________________________Eiser
Verweerder
Gegevens

Plaats en datum


 

Geachte heren,
 

Betreft : Eiser / Verweerder
             Ref. van de Kamer
             Ref. van de partijen

Hierbij deel ik u mede dat ik door de Voorzitter van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling ben aangewezen om als arbiter op te treden in het tussen u gerezen geschil.

De volgende referentie moet in elke briefwisseling worden vermeld:

Elk aan mij gericht schrijven moet naar het volgende adres worden gestuurd: (gegevens van de Arbiter).

Indien u er niet in slaagt om binnen zeven dagen zelf de procedureregels op te stellen, zal het bijgaande arbitragereglement van toepassing zijn.

Hoogachtend, enz.
 
 
 
 
 

DE ARBITER