KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

Voorbeelddocumenten van de procedure

VOORBEELDDOCUMENT : 

VASTSTELLING VAN DE ZITTINGSDATUM

VASTSTELLING VAN DE TERMIJN  VOOR HET INDIENEN VAN DE BEKNOPTE ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN
____________________________________________

________________________________________________________________


Eiser
Verweerder
Gegevens

Plaats en datum


 

Geachte heren,
 

betreft : Eiser / Verweerder
            Ref. van de Kamer
            Ref. van de partijen
 

Met inachtneming van het procedurereglement van de Kamer wil ik u hierbij oproepen voor de zitting van (binnen 20 dagen), die plaats zal hebben te (plaats van arbitrage).

Intussen zou ik de eisende partij willen verzoeken om mijzelf en de verwerende partij binnen (2 tot 8 dagen) een beknopte versie van de feiten en van het arbitrageverzoek te doen toekomen per aangetekend schrijven of per fax.

Tevens zou ik de verwerende partij willen verzoeken om mijzelf en de eisende partij binnen (2 tot 8 dagen) een beknopte memorie van antwoord te doen toekomen per aangetekend schrijven of per fax.
 
 

DE ARBITER